České dopravní stavby si rozdělily ocenění za loňský rok

Hlavní stránka / Architektura / České dopravní stavby si rozdělily ocenění za loňský rok

18.7.2014

České dopravní stavby si rozdělily ocenění za loňský rok PRAHA - Aula pražského ČVUT – Betlémská kaple byla v polovině června místem předávání titulů a cen v pořadí již 11. ročníku celostátní soutěže Česká dopravní stavba, technologie a inovace roku 2013. To proběhlo tradičně za přítomnosti mnoha významných osobností, mezi který byli například ministr dopravy Antonín Prachař, rektor ČVUT v Praze Petr Konvalinka, prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Václav Matyáš a dlouholetý předseda poroty soutěže Petr Moos.

PRAHA - Aula pražského ČVUT – Betlémská kaple byla v polovině června místem předávání titulů a cen v pořadí již 11. ročníku celostátní soutěže Česká dopravní stavba, technologie a inovace roku 2013. To proběhlo tradičně za přítomnosti mnoha významných osobností, mezi který byli například ministr dopravy Antonín Prachař, rektor ČVUT v Praze Petr Konvalinka, prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Václav Matyáš a dlouholetý předseda poroty soutěže Petr Moos. 
 
Tituly 11. ročníku celostátní soutěže získalo pět staveb a jedna technologie. Tituly jsou udělovány bez uvedení pořadí a jsou rovnocenné. Rovnocenná s tituly je rovněž Cena poroty.
 
 
Kategorie STAVBA
 
 
Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy
 
 
Jedná se ojedinělou drážní stavbu na IV. tranzitním železničním koridoru, kde zdvojkolejněním a rozsáhlými směrovými úpravami trati a výstavbou pěti nových tunelů došlo k podstatnému zvýšení kapacity a traťové rychlosti až na 160 km/hod. Tím byla významně zvýšena konkurenceschopnost železnice vůči silniční dopravě.
 
Oprava hlavní vzletové a přistávací dráhy na Letišti Václava Havla v Praze
 
 
Šlo o generální opravu hlavní vzletové a přistávací dráhy Letiště Václava Havla v Praze v délce 2814 metru a šířce 60 metrů. Nový kryt je cementobetonový tloušťky 400 mm. Do stavby byla použita část recyklovaného vybouraného materiálu. Náročná stavba byla realizována v mimořádně krátkém termínu – pouhých 123 dnů v těsném kontaktu s letovým provozem na vedlejší přistávací dráze za přísných bezpečnostních podmínek. V příštích letech umožní zvládnout silný letový provoz včetně největších dopravních letadel.
 
Stavba R7 v úseku Droužkovice – Nové Spořice
 
 
Novostavba rychlostní silnice R7 délky 6,391 km kategorie R 25,5/100(70) s 12-ti polovou estakádou délky 355 m u Panského rybníka. Součástí stavby je i 0,744 km dlouhý přivaděč od stávajícího obchvatu Chomutova. Jedná se o zdařile navrženou a provedenou stavbu v obtížných geologických podmínkách (šupinovité jíly) v těsné blízkosti dvou významných ekologických lokalit a z toho vyplývajících vysokých požadavků na realizaci díla z hlediska ochrany životního prostředí.
 
Rekonstrukce železničního mostu na trati mezi Děčínem a Jedlovou
 
 
Jedná se o významnou rekonstrukci jednokolejného železničního mostu, který je děčínskou dominantou. Stavba zahrnovala výměnu téměř čtyřicetileté provizorní ocelové konstrukce stávajícího mostu za novou ocelovou příhradovou konstrukci s dolní ortotropní mostovkou s průběžným štěrkovým ložem. Do stavby významně zasáhly červnové povodně, které způsobily dvouměsíční zpoždění.
 
Rekonstrukce kamenného mostu mezi Libeří a Mostem
 
 
Mimořádně zdařilá celková rekonstrukce historického kamenného mostu z roku 1855 přes Zahořanský potok v obci Libeř. Jedná se o klenutý most z žulového kvádrového zdiva o dvou polích o světlosti zhruba sedm metrů a celkové šířky 6,85 až 7,10 metru. První pole mostu slouží jako inundační, pod druhým protéká Zahořanský potok. Po rekonstrukci může toto zajímavé stavební dílo sloužit dalším generacím.
 
 
Kategorie TECHNOLOGIE
 
 
Řešení poskytování dopravních informací řidičům v Praze
 
 
Jedná se o zařízení pro poskytování včasných a aktuálních dopravních informací řidičům v hlavním městě Praze za účelem zlepšení podmínek plynulosti provozu, ale i zlepšení bezpečnosti provozu na stávajících silnicích. Jedinečnost řešení spočívá především v komplexním navrženém systému ovládání zařízení, který zajišťuje v maximální míře aktuálnost potřebných informací publikovaných řidičům prostřednictvím vzájemně propojeného informačního systému na vysoké rozlišovací úrovni. Nový systém poskytuje účastníkům provozu proměnné grafické a textové informace v českém jazyce doplněné o symboly dopravního značení a to pro vozidla jedoucí po silnicích v daném směru.
 
Kromě titulů byly tradičně uděleny ceny vypisovatelů, odborných garantů a mediálních partnerů soutěže.
 
 
Cena poroty
 
 
Nízká protihluková clona železniční trati, inovace protihlukových opatření a pilotní aplikace v obci Tetčice
 
 
Průlom v protihlukových opatřeních, kdy pilotní aplikace nízké protihlukové clony prokázala možnost rovnocenné náhrady vysokých protihlukových stěn. Za podstatně nižších nákladů bude možno nahradit vysoké betonové protihlukové stěny, které nejenže brání cestujícím ve výhledu z oken vlaků, ale jsou i těžko překonatelné pro záchranáře.
 
 
Cena Ministerstva dopravy ČR
 
 
Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy
 
 
CENA SDFI
 
 
Cyklostezka z údolí Jizery do údolí Bobrů
 
 
Stavba stezky pro cyklisty a chodce v Semilech v rámci výstavby turistické infrastruktury podél toku Jizery – projekt „Greenway Jizera“. Hlavním objektem stavby je ocelová oblouková lávka přes koryto Jizery se zavěšenou půdorysně esovitě zakřivenou mostovkou proměnné šířky. Oblouk o rozpětí 43,204 metru je výškově zakřiven do tvaru paraboly. Jedná se o velmi zdařilé dílo s vysokou technickou a estetickou hodnotou.
 
 
Cena hlavního města Prahy
 
 
Rehabilitace Střeleckého ostrova
 
 
Mimořádně zdařilá rehabilitace severní části Střeleckého ostrova v samotném centru Prahy. Ostrov, postižený povodní v roce 2002 a znovu v závěrečné fázi stavby v roce 2013, se dočkal citlivé úpravy cest a parkových ploch včetně zřízení travnatých ploch s menšími skupinami stromů a dvou menších dětských hřišť uvnitř okružní cesty. Tato relativně klidná oáza v hlučném centru metropole vyvolala ve veřejnosti velmi příznivý ohlas a bude bezesporu lákat návštěvníky k odpočinku v příjemném prostředí.
 
 
Cena ČKAIT pro stavbyvedoucího
 
 
Oprava hlavní vzletové a přistávací dráhy na Letišti Václava Havla v Praze
 
Za velmi kvalitní a náročné provedení rekonstrukce hlavní vzletové a příletové dráhy RWY 06/24, II. a III. etapa na letišti V. Havla v Praze - Ruzyni za provozu na letišti a mimořádných srážkách v roce 2013.
 
 
Cena ČKAIT pro projektanta
 
 
Stavba R7 v úseku Droužkovice – Nové Spořice
 
Za projekční řešení stavby silnice R7 v úseku MÚK Droužkovice - MÚK Nové Spořice v lokalitě s velmi složitými zakládacími podmínkami a v mimořádně členitém terénu.
 
 
Cena SPRSD
 
 
Řešení poskytování dopravních informací řidičům v Praze
 
 
Cena Svazu dopravy ČR
 
 
Ověření vlastností tichých krytů vozovek na silnici
 
 
Na silnicích v intravilánu Pardubic byly v celkové délce 2647,53 m provedeny opravy dvou a čtyřpruhových směrově nedělených vozovek. Na úseku byly položeny povrchy z protihlukové obrusné vrstvy asfaltového betonu do zrnitosti 5 mm s mezerovitostí 7 – 10 procent s asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem a asfaltový koberec drenážní o zrnitosti do 8 mm s mezerovitostí vyšší než 15 % se stejným modifikovaným asfaltem. Použitím těchto progresivních technologií bylo na základě výsledků provedených měření na obou úsecích dosaženo snížení hlučnosti povrchu o 4 – 6,5 dB, což je možné označit za vynikající výsledek.
 
 
Cena SPS
 
 
Optimalizace trati Bystřice nad Olší – Český Těšín
 
 
 
Provedená optimalizace trati vyřešila velmi složitou dopravní situaci v regionu Severní Moravy. Rychlost realizace a kvalita provedených prací, spolu s dobrou přípravou stavby, přispěla k jejímu ocenění. Udělená cena potvrzuje společenskou prestiž soutěže „Česká dopravní stavba“. Stavba byla realizována ve stísněném prostoru, s řadou umělých objektů a vysokou náročností na organizaci postupu prací. Svaz podnikatelů ve stavebnictví ocenil zejména obtížnost podmínek, ve kterých byla stavba realizována.
 
 
Cena SŽDC
 
 
Optimalizace trati Zbiroh – Rokycany
 
 
Jedná se o významnou drážní stavbu na III. tranzitním železničním koridoru, která zahrnuje 21 km trati a 4 železniční stanice. Optimalizace spočívá především v úpravě směrových a sklonových poměrů tak, aby v ucelených úsecích bylo dosaženo maximální rychlosti 120 km/h pro klasické soupravy a 160 km/h pro soupravy s naklápěcí skříní. Dalšími významnými opatřeními jsou modernizace sdělovacího zařízení, trakčního vedeni a staničního zabezpečovacího zařízení.
 
 
Cena časopisu Silnice-Železnice za „konstrukční detail“
 
 
Optimalizace trati Zbiroh – Rokycany
 
Za řešení lávky v železniční stanici Kařízek na trati Zbiroh - Rokycany, která nahradila v šibeničním termínu původně plánovaný podchod. Lávka slouží jako veřejný přechod přes trať a je opatřena třemi výtahy.
 
 
Cena časopisu Skypaper
 
 
Optimalizace trati Státní hranice SR – Mosty u Jablunkova
 
 
Za významný přínos pro rozvoj celého regionu. Hlavním cílem bylo zvýšení rychlosti přepravy, bezpečnosti a také zefektivnění nákladní železniční dopravy. Projekt přinesl řadu zakázek také místním menším stavebním firmám.
 
 
Cena Development News
 
 
Most na dálnici D3 přes Lužnici
 
 
Most je technicky zajímavou součástí zprovozněného dálničního úseku Tábor - Veselí nad Lužnicí. Umožňuje nejen přechod Lužnice, ale i tratě s plánovanou modernizací IV. železničního koridoru a silnici I/3 Tábor–České Budějovice. Jde o významné spojení, která má výsledně propojit Prahu a České Budějovice přes Tábor a pokračovat jižním směrem k výjezdu na Český Krumlov. Na hranicích s Rakouskem má pokračovat jako rychlostní silnice R3, kde se má spojit s připravovanou rakouskou rychlostní silnicí S10.
 
 
Cena veřejnosti
 
Most přes Jižní spojku na Spořilově
 

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Architektura | Novinky na webu   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Diskuse

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek


 Datum  

Anketa

Jaký je pro vás nejoblíbenější zdroj o nových rezidenčních projektech?

83% (40)

8% (4)

4% (2)

4% (2)


Přihlášení

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  - © 2018

2012 MEDIATO, Všechna práva vyhrazena. Bez souhlasu redakce je zakázáno publikovat jakékoli materiály z tohoto webu 

форекс альпари

www.profvest.com

http://13.ua/
Všechna práva vyhrazena © 2018