Seriál BN - Nový občanský zákoník přináší revoluční změny - 29. díl

Hlavní stránka / Legislativa / Seriál BN - Nový občanský zákoník přináší revoluční změny - 29. díl

11.9.2013

Seriál BN - Nový občanský zákoník přináší revoluční změny - 29. díl PRAHA – V dalším díle seriálu, který se věnuje úpravě zákona č. 89/2012 Sb., (nový) občanský zákoník (dále jen „nový občanský zákoník“ nebo „NOZ“) se budeme věnovat první části rozsáhlé právní úpravy náhrady škody, konkrétně prevenční povinnosti.

Nový občanský zákoník bude pamatovat na institut prevenční povinnosti, který zná již současný občanský zákoník (počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám), ale rozděluje prevenční povinnost na dvě části, zužuje ji a upřesňuje. Obecnou prevenční povinnost počínat si tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiného má každý, pokud to vyžadují okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života. Nově se tedy výslovně stanoví, že je potřeba zkoumat, co lze v konkrétním případě a za daných okolností očekávat od rozumné osoby podle zvyklostí soukromého života. Soud, v případě potřeby, tedy bude muset posoudit, jak moc bylo nebezpečí předvídatelné, jaký byl význam zájmu konající osoby a zájmu osoby, které by mohla vzniknout újma a do jaké míry bylo možné této újmě předejít preventivními opatřeními (včetně posouzení jejich případné náročnosti či nákladnosti). V definici obecné prevenční povinnosti NOZ zároveň specifikuje, že újma, které se snaží ustanovení předejít, musí být nedůvodná.
 
Ne každou újmu je nutné nahradit
 
Nedůvodnost újmy je výslovně zmiňována z toho důvodu, že při výkonu práva jedné osoby může druhé osobě vzniknout újma, ale není možné, aby se ze zákona dovozovalo, že je třeba takovou újmu nahradit (logicky se nebude jednat o nedůvodnou újmu, pokud věřitel způsobí újmu dlužníkovi tím, že po něm bude vymáhat svou pohledávku). Zvláštní případ prevenční povinnosti se pojí s povinností konat a zabránit tak hrozící újmě, pokud to opět vyžadují okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života. Takovou povinnost má dle nového občanského zákoníku každý, kdo nebezpečnou situaci způsobil, má nad nebezpečnou situací kontrolu nebo takovou povinnost odůvodňuje povaha poměrů mezi osobami. Zároveň má však takovou povinnost i každý, kdo může dle svých aktuálních možností a schopností snadno odvrátit hrozící újmu, o které ví nebo musí vědět a následky hrozící újmy zjevně převyšují námahu a úsilí, které je třeba k takovému zákroku vynaložit (může se například jednat o upozornění chodce na rychle jedoucí auto – hrozící újma zde zjevně převyšuje vynaloženou námahu).
 
Poškozený nemůže pasivně sledovat vznik újmy
 
Ze současné úpravy obchodního zákoníku přebírá s určitými změnami NOZ ustanovení o notifikační povinnosti. Ten, kdo porušil právní povinnosti nebo kdo ví (či má vědět), že ji v budoucnu poruší, to oznámí bez zbytečného odkladu osobě, které může újma vzniknout a upozorní ji na možné následky. Toto ustanovení slouží primárně k umožnění poškozenému, aby sám mohl učinit opatření napomáhající zabránit či minimalizovat dopad události, která by mu mohla způsobit újmu. Při splnění oznamovací povinnosti, nemá poškozený právo na náhradu újmy, které mohl po oznámení zabránit. Nový občanský zákoník dále stanoví, že nezakročí-li přiměřeným způsobem ten, komu újma hrozí, nese náklady na to, čemu mohl zabránit. Není tedy možné, aby poškozený pouze pasivně sledoval vznik újmy na jeho majetku, a poté ji vymáhal po škůdci.
 
JUDr. Richard Gürlich, Ph.D., advokát

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa | Novinky na webu   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Diskuse

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek


 Datum  

Anketa

Jaký je pro vás nejoblíbenější zdroj o nových rezidenčních projektech?

85% (40)

6% (3)

4% (2)

4% (2)


Přihlášení

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  - © 2018

2012 MEDIATO, Všechna práva vyhrazena. Bez souhlasu redakce je zakázáno publikovat jakékoli materiály z tohoto webu 

bitcoin купить

google search optimization

подробно seotexts.com
Všechna práva vyhrazena © 2018