Seriál BN - ZOK upravuje činnost společností i družstev - 32. díl

Hlavní stránka / Legislativa / Seriál BN - ZOK upravuje činnost společností i družstev - 32. díl

23.1.2015

Seriál BN - ZOK upravuje činnost společností i družstev - 32. díl PRAHA – Další díl seriálu, který se věnuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jako „ZOK“ nebo „zákon o obchodních korporacích“), se zaměří na právní úpravu družstva, konkrétně na jeho založení.

Zákon o obchodních korporacích oproti původní právní úpravě částečně zpřesňuje definici družstva, když stanoví, že družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, jež je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob, případně za účelem podnikání. V minulé právní úpravě chybělo toto vyjádření hlavního smyslu družstva - tedy solidarity a spolupráce jeho členů, a naopak bylo družstvo chápáno především jako subjekt podnikatelský. ZOK nerozlišuje jednotlivé druhy družstev, speciální úprava je věnována pouze družstvům bytovým a sociálním. Další úprava je obsažena např. ve zvláštním zákoně č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, který upravuje tzv. družstevní záložny.
 
Odlišné stanovení počtu zakládajících osob
 
Družstvo je dle ZOK právnickou osobou s neuzavřeným počtem členů. V případě rozšíření jejich počtu tak není třeba měnit stanovy, jako je tomu u obchodních společností. Zákon o obchodních korporacích upravuje odlišně minimální počet zakládajících osob, když jej stanovuje na tři bez ohledu na to, zda se jedná o osoby fyzické či právnické, na rozdíl od předchozí právní úpravy, která požadovala alespoň dvě osoby právnické, anebo pět členů. Výjimku tvoří podle zvláštního zákona družstevní záložny, které musí mít členů alespoň třicet. Každé družstvo musí mít i nadále firmu splňující obecné zákonné požadavky (jedinečnost, nezaměnitelnost, pravdivost atd.) s dodatkem „družstvo“, pod kterou je zapsáno v obchodním rejstříku.
 
Prakticky totožný postup založení družstva
 
Postup při založení družstva zůstává až na drobné změny totožný s původní úpravou. Zájemci o založení družstva písemně pověří svolavatele (může jím být pouze fyzická osoba) vypracováním stanov. Stanovy musí mít formu veřejné listiny (notářského zápisu) a z věcného hlediska musí obsahovat alespoň obligatorní náležitosti (firmu, sídlo, předmět podnikání nebo činnosti, výši základního členského vkladu, způsob a lhůtu splacení, postup při svolávání členské schůze, počet členů orgánů, práva a povinnosti…), v opačném případě je soud shledá neplatnými i bez návrhu. O přijetí stanov a jejich změně rozhoduje členská (popř. ustavující) schůze a to vždy veřejně. Zákon zavádí výslovně v případě změn stanov družstva zákaz pravé retroaktivity, když říká, že změny stanov nabývají účinnosti nejdříve dnem, kdy je členská schůze schválila.
 
Stanovy družstva schvaluje ustavující schůze
 
Po vypracování stanov svolá svolavatel (popřípadě jím pověřená osoba) vhodným způsobem zájemce k ustavující schůzi a zahájí ji. Ustavující schůze se může zúčastnit každá osoba, jež podala k rukám svolavatele přihlášku do zakládaného družstva a do zahájení ustavující schůze ji nevzala zpět, popř. i osoby jiné, ledaže jim je účast ustavující schůzí zakázána. Nově se může zájemce nechat zastoupit jinou osobou (nelze u družstevních záložen), v případě, že se nemůže nebo nechce ustavující schůze účastnit. Zmocněnec však nemůže zastupovat více než jednu osobu, která podala přihlášku. Ustavující schůze poté hlasuje o přijetí stanov a schválení způsobu splnění základního členského vkladu, případně i vkladu vstupního. Usnesení jsou přijímána většinou hlasů přítomných v době hlasování.
 
Družstvo musí o všem informovat své členy
 
ZOK výslovně upravuje maximální dobu pro splnění vkladové povinnosti, a to na 15 dnů ode dne konání ustavující schůze. Nesplní-li zakladatel uvedenou povinnost včas, nestane se členem družstva. Stejně jako u ostatních korporací, výše uvedené kroky neznamenají bez dalšího vznik družstva, neboť to vzniká až dnem zápisu do obchodního rejstříku. Návrh na zápis je nutno podat v šestiměsíční lhůtě, v opačném případě zákon stanovuje nevyvratitelnou domněnku zpětvzetí všech přihlášek do družstva. V neposlední řadě má družstvo povinnost zřídit ve svém sídle informační desku, jež nově musí být přístupná jeho členům každý pracovní den v běžnou pracovní dobu. Zde bude družstvo uveřejňovat výsledky jednání, přijatá usnesení na dílčích členských schůzích, pozvánky na shromáždění delegátů, výsledky jejich jednání a přijatá usnesení z takovýchto shromáždění. Stanovy mohou určit zpřístupnění informační desky i prostřednictvím internetu. Zřízení internetových stránek družstva bude nově obligatorní záležitostí, neboť v ustanovení § 636 ZOK je stanoveno, že pozvánka na členskou schůzi musí být uveřejněna na internetových stránkách družstva.
 
JUDr. Richard Gürlich, Ph.D.

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa | Novinky na webu   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Diskuse

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek


 Datum  

Anketa

Jaký je pro vás nejoblíbenější zdroj o nových rezidenčních projektech?

85% (40)

6% (3)

4% (2)

4% (2)


Přihlášení

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  - © 2018

2012 MEDIATO, Všechna práva vyhrazena. Bez souhlasu redakce je zakázáno publikovat jakékoli materiály z tohoto webu 

https://progressive.ua/online_store/

www.profvest.com

ここに
Všechna práva vyhrazena © 2018