Seriál BN - ZOK upravuje činnost společností i družstev - 38. díl

Hlavní stránka / Legislativa / Seriál BN - ZOK upravuje činnost společností i družstev - 38. díl

14.3.2015

Seriál BN - ZOK upravuje činnost společností i družstev - 38. díl PRAHA – V dalším, v pořadí třicátém osmém díle seriálu, který se věnuje právní úpravě zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“ nebo „zákon o obchodních korporacích“), se budeme opět věnovat družstvu, konkrétně se zaměříme na jeho nejvyšší orgán, tedy členskou schůzi.

Právo zúčastnit se členské schůze mají členové družstva, likvidátor a osoby, jimž toto právo stanoví zvláštní právní předpis. Člen se schůze zúčastňuje osobně nebo v zastoupení (z písemné plné moci musí jasně vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více členských schůzích). Členskou schůzi svolává představenstvo pozvánkou v intervalech určených stanovami, nejméně jednou za účetní období (tzv. řádná členská schůze), nebo ji svolá v době, kdy je to zapotřebí (tzv. mimořádná členská schůze). Představenstvo je povinno svolat mimořádnou členskou schůzi, jestliže došlo k významné ztrátě ohrožující ekonomickou situaci družstva nebo dostalo-li se družstvo do úpadku či mu úpadek hrozí.
 
 Členská schůze bude svolána také v případě, jestliže o to požádá kontrolní komise nebo alespoň desetina členů družstva, kteří disponují nejméně jednou pětinou všech hlasů (tzv. kvalifikovaná menšina členů), což je změnou oproti předchozí právní úpravě obchodního zákoníku, který vyžadoval třetinu všech členů družstva. Pokud představenstvo členskou schůzi nesvolá bez zbytečného odkladu, mohou tak učinit i jen někteří jeho členové, likvidátor nebo kontrolní komise. Členové družstva mají každý jeden hlas, ledaže stanovy určí, že jich mají více. Připouští-li to stanovy, je možné rozhodování členské schůze i mimo zasedání tzv. formou per rollam.
 
Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna většina všech členů disponující většinou všech hlasů, přičemž usnesení se přijímá prostou většinou. Rozhoduje-li členská schůze o schválení poskytnutí finanční asistence, uhrazovací povinnosti, zrušení družstva, přeměně družstva nebo vydání dluhopisů musí být přítomny alespoň dvě třetiny všech členů s tím, že usnesení musí být přijato dvěma třetinami přítomných členů. Není-li členská schůze usnášeníschopná, musí být svolána členská schůze náhradní, která je usnášeníschopná vždy. ZOK oproti předchozí právní úpravě obchodního zákoníku nestanoví pro svolání náhradní členské schůze konkrétní lhůtu, pouze určuje, že se tak musí stát bez zbytečného odkladu.
 
Členská schůze rozhoduje v nejvýznamnějších družstevních záležitostech, které jsou vypočteny zákonem (věci statusové, majetkové), přičemž si může vyhradit rozhodování jakékoliv jiné otázky týkající se družstva a jeho činnosti, nejedná-li se o záležitosti svěřené do působnosti jiných orgánů zákonem. Volí také ostatní orgány družstva, které jsou jí odpovědni z výkonu své funkce. O každé členské schůzi je její svolavatel povinen pořídit písemný zápis. Všichni členové družstva, představenstva, kontrolní komise nebo likvidátor se mohou dovolávat neplatnosti usnesení členské schůze pro rozpor s právními předpisy, stanovami či dobrými mravy v tříměsíční lhůtě ode dne, kdy se o rozhodnutí dozvěděli (nebo mohli dozvědět), nejpozději však do jednoho roku od jeho přijetí.
 
Stanovy mohou určit, že se členská schůze bude konat formou dílčích členských schůzí. Na rozdíl od předchozí právní úpravy obchodního zákoníku není působnost dílčích schůzí oproti působnosti členské schůze nijak omezena. Program všech dílčích schůzí musí být stejný a doplnění programu je nepřípustné. ZOK nově výslovně stanoví, že přijetí usnesení se zjišťuje z celkového součtu všech hlasů odevzdaných na všech dílčích členských schůzích dohromady. 
JUDr. Richard Gürlich, Ph.D.

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa | Novinky na webu   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Diskuse

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek


 Datum  

Anketa

Jaký je pro vás nejoblíbenější zdroj o nových rezidenčních projektech?

83% (40)

8% (4)

4% (2)

4% (2)


Přihlášení

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  - © 2018

2012 MEDIATO, Všechna práva vyhrazena. Bez souhlasu redakce je zakázáno publikovat jakékoli materiály z tohoto webu 

www.citroen.niko.ua/models/citroen-ds4_204/

avtokum.com

Наш классный интернет-сайт , он рассказывает про витрина для рыбы http://arbud-prom.com.ua
Všechna práva vyhrazena © 2018