Seriál BN - ZOK upravuje činnost společností i družstev - 41. díl

Hlavní stránka / Legislativa / Seriál BN - ZOK upravuje činnost společností i družstev - 41. díl

22.3.2015

Seriál BN - ZOK upravuje činnost společností i družstev - 41. díl PRAHA – Další, v pořadí již 41. díl seriálu, který se věnuje právní úpravě zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“ nebo „zákon o obchodních korporacích“), naváže na ten předchozí - dokončíme výklad týkající se problematiky bytového družstva.

Jak jsme si již vysvětlili v našem předchozím informačním dopise, úprava bytového družstva v ZOK je širší než v obchodním zákoníku. Kupříkladu jsou výslovně upravena omezení hospodaření bytového družstva tak, aby toto korespondovalo s jeho účelem. Zisk může být použit pouze k uspokojování potřeb členů nebo k jeho dalšímu rozvoji. Zároveň ZOK stanoví, že bez souhlasu všech členů bytového družstva, kteří jsou nájemci družstevních bytů, budov s družstevními byty, pozemků jimi zastavěných či s nimi věcně souvisejících, a těch členů, kteří mají právo na uzavření nájemní smlouvy k družstevním bytům, nesmí bytové družstvo k těmto prostorům převádět vlastnické právo.
 
K zastavení prostor je nutný souhlas dvou třetin členů
 
Podle obchodního zákoníku postačil v tomto případě souhlas pouze nadpoloviční většiny. K zastavení nebo jinému zatížení družstevních prostor je nyní nutný souhlas alespoň dvou třetin členů bytového družstva, kteří jsou nájemci družstevních bytů. Souhlas musí mít vždy písemnou formu a podpisy na něm je třeba úředně ověřit. Jak vyplývá z výše uvedeného, základní vztah bytového družstva a jeho člena reprezentuje nájem družstevního bytu nebo nebytového prostoru. Na tento vztah se použije občanskoprávní úprava doplněná o specifické oblasti regulované ZOK. Člen bytového družstva má zejména právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního prostoru na dobu neurčitou a na stanovení nájemného pouze v takové výši, aby z ní byly kryty účelně vynaložené náklady bytového družstva vzniklé při jeho správě.
 
Zánik nájmu není spojen se zánikem členství
 
Specialitou bytových družstev je i zvláštní úprava členských schůzí, v rámci které nelze přiřknout některému členovi bytového družstva více nebo méně než jeden hlas. Tento zákaz lze prolomit pouze úpravou ve stanovách, a to jenom ve prospěch členů bytového družstva, kteří jsou nájemci družstevních bytů. Stanovy dále nemohou omezit ani vyloučit rozdělení družstevního podílu. Při rozdělování podílu je ovšem třeba dodržet některé podmínky, jako je např. nutnost, aby byl převodce nájemcem alespoň jednoho dalšího družstevního bytu nebo nebytového prostoru. Zánik nájmu družstevního bytu je nyní neodlučitelně spojen se zánikem členství v bytovém družstvu. Novinkou je také možnost vyloučení člena bytového družstva, porušil-li hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu nebo byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na družstvu nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází.
 
Bývalý člen družstva má právo na vypořádání
 
Pokud zanikne účast člena v bytovém družstvu za trvání bytového družstva, má tento právo na vypořádací podíl. Limitem pro výši vypořádacího podílu je výše splněného členského vkladu. Vypořádací podíl nikdy nesmí být nižší. Neurčí-li stanovy něco jiného, je vypořádací podíl roven právě výši splněného členského vkladu a vyplácí se v penězích. Zaniká-li účast člena společně s bytovým družstvem, vzniká tomuto členu právo na podíl na likvidačním zůstatku. Zatímco obchodní zákoník preferoval úpravu jeho rozdělení ve stanovách a v případě, že tento způsob zvlášť stanoven nebyl, byla členům vyplácena hodnota jejich splacených vkladů, dnes je tomu naopak. Prioritou je, aby členům byly vráceny jejich splněné vkladové povinnosti, nelze-li toto provést, uspokojí se práva členů poměrně. Pokud tím nebude likvidační zůstatek zcela vyčerpán, může k rozdělení jeho zbytku použít bytové družstvo zvláštní úpravu ve stanovách nebo dojde k jeho rozdělení rovným dílem.
 
JUDr. Richard Gürlich, Ph.D.

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa | Novinky na webu   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Diskuse

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek


 Datum  

Anketa

Jaký je pro vás nejoblíbenější zdroj o nových rezidenčních projektech?

85% (40)

6% (3)

4% (2)

4% (2)


Přihlášení

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  - © 2018

2012 MEDIATO, Všechna práva vyhrazena. Bez souhlasu redakce je zakázáno publikovat jakékoli materiály z tohoto webu 

alfaakb.com

https://pillsbank.net

Sport Trades платит
Všechna práva vyhrazena © 2018